پنج شنبه, 03 تیر 1395 In هاستینگ شرکتی
 • اقتصادی B قیمت
 • تومان90.000
 • سالانه
 • فضای دیسک 200 مگ
 • پهناي باند 36 گیگ سالانه
 • حساب ایمیل 10 عدد
 • حساب FTP 10 عدد
 • تعداد دیتابیس2 عدد
 • تعداد زیر دامنه20 عدد
 • تعدتعداد Alias2 عدد
 • MYSQL , PHP , CGI
 • موقعیت آمریکا
 • سفارش
 • اقتصادی A قیمت
 • تومان130.000
 • سالانه
 • فضای دیسک 300 مگ
 • پهناي باند 60 گیگ سالانه
 • حساب ایمیل 20 عدد
 • حساب FTP 10 عدد
 • تعداد دیتابیس2 عدد
 • تعداد زیر دامنه20 عدد
 • تعداتعداد Alias20 عدد
 • MYSQL , PHP , CG
 • موقعیت آمریکا
 • سفارش
 • تجاری C قیمت
 • تومان170.000
 • سالانه
 • فضای دیسک500 مگ
 • پهناي باند 96 گیگ سالانه
 • حساب ایمیل 30عدد
 • حساب FTP30عدد
 • تعداد دیتابیس4 عدد
 • تعداد زیر دامنه30عدد
 • تعداد Alias30عدد
 • MYSQL , PHP , CGI
 • موقعیت آمریکا
 • سفارش
 • تجاری B قیمت
 • تومان210.000
 • سالانه
 • فضای دیسک700 مگ
 • پهناي باند 144 گیگ سالانه
 • حساب ایمیل 50عدد
 • حساب FTP50عدد
 • تعداد دیتابیس5 عدد
 • تعداد زیر دامنه50عدد
 • تعداد Alias50عددامحدود
 • MYSQL , PHP , CGI
 • موقعیت آمریکا
 • سفارش